De ‘Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland/ onder redactie van F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman (uitgave Kok Boekencentrum 2019) stelt verscheidene keren mediation binnen de PKN aan de orde.

Een compliment is daarbij weggelegd voor het oude PCM. “Het verdient aanbeveling een mediator in te schakelen die geregistreerd staat bij de Mediatorsfederatie Nederland(MfN) en/of is aangesloten bij het op kerkelijke conflicten gerichte Platform voor conflictbegeleiding en mediation  (PCM).

Dit platform is 2019 samengegaan met het Netwerk Christen familie mediators (NCFM) tot het tegenwoordige Platform Christen Mediators (ook wel nieuwe PCM genoemd).

Ik moest aan deze publicatie denken bij het lezen van de recente masterscriptie van Mr. Margreet Parlevliet  ‘Bemiddeling in elk opzicht’. Een verkenning van de mogelijkheden die de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland geeft voor bemiddeling en mediation bij het opzicht (klik op deze link voor de masterscriptie). Dat ingaat op de positie van mediation in het specifieke ‘Opzicht’ zoals het binnen de PKN bestaat, als kort gezegd ‘toezicht op leer en leven’.

De Toelichting van Bos en Koffeman zegt daarover: “Het ligt wellicht niet direct voor de hand, maar ook in het kader van het opzicht kunnen de alternatieve wegen bewandeld worden, met name die van Mediation.”

Niet alleen op deze eventuele plussen en minnen gaat Parlevliet in haar scriptie in, maar ze analyseert ook helder de verschillende moeilijkheden en mogelijkheden van mediation in het algemeen binnen de PKN.

De studie geeft te denken dat we niet al te vroom of te juridisch met mediation binnen de kerk om moeten gaan. Te vroom als toedekken onder de mantel der liefde. Te juridisch als formalistisch en spitsvondig. Soms vragen kerkleden of kerkenraden om bijvoorbeeld mediation maar hebben niet precies door wat het onderscheid is met andere vormen van conflictbegeleiding. Ik denk dat dit minder aan de kerkenraden ligt dan aan de juridische structuur van de mediation met de regels van de MfN. Dat doet niets af aan de eis van specifieke conflictdeskundigheid om je tegen allerlei ‘liefhebbende en amateuristische bemiddelaars’ te beschermen.

Aan de andere kant zou de PKN landelijk ook eens kunnen aangeven wat zij nu eigenlijk van mediation in de kerk verwacht. Als PCM willen we die vraag graag aan de orde stellen.

Cor Schaap, augustus 2021

Secured By miniOrange