Hoe kan de mediator het levensbeschouwelijke cq christelijke aspect in zijn eigen praktijk vormgeven?

 

Als cliënten specifiek de mediator uitzoeken op basis van een christelijke identiteit zal de mediator moeten vaststellen welke rol het levensbeschouwelijk aspect heeft in het conflict. Dit kan oa door onderstaande vragen te exploreren:

 

A. SPEELT ER SPECIFIEKE REGELGEVING?

Speelt het conflict binnen levensbeschouwelijk georiënteerde organisaties met een eigen regelgeving die relevant is voor het conflict? Te denken valt aan bestuurlijke conflicten binnen organisaties met een eigen kerkorde, statuten, een huishoudelijk reglement, gedragscodes, etc. In deze gevallen dient de mediator weet te hebben van óf zich op de hoogte te stellen van de specifieke juridische kaders en de eventuele consequenties voor de begeleiding van het conflict.

 

B. IS ER SPRAKE VAN SPECIFIEKE GEBRUIKEN OF EEN SPECIFIEKE LEVENSSTIJL?

Raakt het conflict aan gebruiken of een specifieke levensstijl die een levensbeschouwelijk aspect hebben en zo ja wat vraagt dat van de mediator? Te denken valt bijvoorbeeld aan het opstellen van een ouderschapsplan bij een echtscheiding. In het ouderschapsplan kan het thema ‘geloofsopvoeding’ aan de orde komen en kunnen vragen gesteld worden hoe na de scheiding omgegaan wordt met bijvoorbeeld kerkgang, catechese, bidden en andere aspecten van geloofsopvoeding. Vaak hebben ouders dit altijd op een bepaalde manier vormgegeven, maar gaan partijen bij een echtscheiding verschillende wegen. De mediator moet inzicht hebben in de betekenis en impact van de betreffende gebruiken en/of levensstijl. In bovenstaand voorbeeld moet mediator ook in het bezit zijn van een accreditatie voor familiemediation.

 

C. RAAKT HET CONFLICT AAN DE LEVENSBESCHOUWING VAN PARTIJEN ZELF?

Heeft het conflict invloed op het levensbeschouwelijk welbevinden van één of beide partijen? Zo ja, dan raakt het conflict vaak aan existentiële vragen en aan betekenisgeving. Het begeleiden van het gesprek op dit niveau vraagt veel van een mediator en beweegt zich in de richting van pastoraat met meerzijdige partijdigheid. Wat betekent dit voor de mediator en waar ligt de grens met een pastor of geestelijk begeleider?

 

In een conflict kunnen zowel A, B en C spelen. Tijdens de workshop gaan we dit aan de hand van cases nader bespreken en thema’s destilleren die we verder kunnen uitwerken.

 

13.00 – 16.00 – 3 PE punten aangevraagd

 

Secured By miniOrange